IELTS

All posts tagged IELTS

ภาษาอังกฤษ  ทวีความสำคัญขึ้นทุกขณะ ยิ่งในโลกที่เปิดกว้าง และพร้อมให้คุณเรียนรู้สิ่งต่างๆจากทั่วทุกมุมโลก  การเข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษได้ดีย่อมทำให้คุณเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆได้มากขึ้น  คงไม่เกินจริงหากเราจะบอกว่า ภาษาอังกฤษ คือ กุญแจที่ไขให้คุณออกไปพบโลกที่กว้างขึ้น

การใช้ภาษาอังกฤษนั้นมีหลากหลายระดับ ตั้งแต่ การใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้เพื่อสื่อสารในการทำงาน ไปจนถึงการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  เพื่อให้การใช้ภาษาอังกฤษเป็นไปตามวัตถุประสงค์คุณจึงควรฝึกฝน และเมื่อฝึกฝนได้ดีแล้วก็ควรที่จะทำการทดสอบระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของคุณด้วยข้อสอบมาตรฐาน

วันนี้เราจะมาพูดถึงการสอบ  IELTS ออกเสียงว่า  “ไอเอลส์” เป็นการรวมตัวของอักษรย่อที่มาจากคำว่า International English Language Testing System การสอบ IELTS เป็นการทำข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ ประกอบด้วย ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อประเมินความสามารถของผู้สมัครที่ต้องการเรียนหรือทำงาน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร

ข้อสอบ IELTS ออกแบบการทดสอบโดย  3 องค์กร คือ    IELTS Australia, British Council และ Cambridge English Language Assessment

มาเริ่มต้นทำความรู้จัก กับการสอบ IELTS กันเถอะ

ผลการสอบ IELTS ได้เป็นที่ยอมรับในประเทศออสเตรเลีย อังกฤษ สิงคโปร์ และนิวซีแลนด์ www.ielts.idp.co.th รวมทั้งยังได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้นจากสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมทั้งใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกคนเข้าทำงานในประเทศต่างๆ กว่า 10,000 แห่ง ครอบคลุมทั้งองค์กรภาครัฐ สถานศึกษา และสถาบันชั้นนำใน 140 ประเทศ เช่น ประเทศไทย ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ IELTS ยังเป็นบททดสอบภาษาอังกฤษเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับการยอมรับจากกองตรวจคนเข้าเมืองในหลายๆ ประเทศ

ปัจจุบันการสอบ IELTS แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  คือ เพื่อการศึกษาต่อ (Academic Modules)

เป็นการทดสอบความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก  และ เพื่อการฝึกอบรม (General Training Modules)  สำหรับผู้ที่วางแผนใช้ภาษาเพื่อการฝึกอบรมหรือ ทำงานในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อสอบจะใช้วัดความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศนิวซีแลนด์ หรือประเทศออสเตรเลีย

สำหรับผลการทดสอบ  ผู้สอบจะได้รับใบรายงานผลการสอบโดยแยกเป็นแต่ละส่วนทั้ง 4 ทักษะ  คือ  การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ลักษณะของคะแนนในการสอบจะถูกแบ่งออกเป็น 9 ระดับ โดยเริ่มต้นที่ตั้งแต่ระดับที่ 1 ไปจนถึงระดับที่ 9 ซึ่งสามารถวัดระดับความรู้ความสามารถ

โดยในการสอบ จะทำการทกสอบ  การฟัง การอ่านและการเขียนในวันเดียวกันทั้งหมดโดยไม่มีการหยุดพักระหว่างการสอบ ส่วนการทดสอบการพูด  สามารถเลือกที่จะสอบวันเดียวกันในช่วงบ่ายหรือเลือกสอบในวันอื่นได้